Javna nabava – oprema

JN Nabava dijelova linije za peletiranje

OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE:
Nabava dijelova linije za peletiranje
Evidencijski broj nabave: 3/2016

PODACI O NARUČITELJU:
Građevinski obrt Špelić
Lumbardenik 95, 47240 Slunj
OIB: 04287712893

KONTAKT PODACI:
Nikola Špelić
Kontakt telefon: +385 98 287567
Adresa elektroničke pošte: spelicn1@gmail.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je linija za sušenje sječke koja je dio linije za peletiranje, a sastoji se od mini bunkera za sječku i horizontalne tračno nisko temperaturne sušare i dio linije kod pakiranja koja se sastoji od elektronske vage i stroja za uvrećavanje te kompletni nadzor i automatika (vizualizacija) za liniju za peltiranje.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

DATUM OBJAVE: 16. prosinca 2016. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 9. siječnja 2017. godine do 12:00 sati

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Građevinski obrt Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 9. siječnja 2017. godine do 12:00 sati).

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: spelicn1@gmail.com.

Nikola Špelić
Građevinski obrt Špelić
Vlasnik

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom možete preuzeti OVDJE
Dokumentaciju za nadmetanje na engleskom možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru najjeftinije ponude
Odluku o odabiru na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE
Odluku o odabiru na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE

Scroll to Top