Javna nabava – popis gospodarskih subjekata

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA SU PREDSTAVNICI NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

Sukladno poglavlju 1.2. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je obvezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Navedeno znači da će se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora izuzeti osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva i povezane osobe, osim u slučaju ako je povezano društvo odnosno povezana osoba jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja, a što je Naručitelj dužan i dokazati.
Sukob interesa između Naručitelja i povezanih subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, i to:

  1. ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %
  3. ako je riječ o srodnicima po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnicima po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika Naručitelja kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Naručitelja.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u potencijalnom sukobu interesa:

  • Špelić d.o.o., Lumbardenik 95, 47 240 Slunj, OIB: 55947067358
  • Špelić energo d.o.o., Ulica Braće Radić 1, 47 240 Slunj, OIB: 46470405326
  • Vernalis d.o.o., Draganići 26, 10 000 Zagreb, OIB: 48252040227
Scroll to Top