Javna nabava – nabava radnih vozila i opreme za proizvodni pogon

JN Nabava radnih vozila i opreme za proizvodni pogon

OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE:
Nabava radnih vozila i opreme za proizvodni pogon
Evidencijski broj nabave: 1/2017

PODACI O NARUČITELJU:
Građevinski obrt Špelić
Lumbardenik 95, 47240 Slunj
OIB: 04287712893

KONTAKT PODACI:
Nikola Špelić
Kontakt telefon: +385 98 287567
Adresa elektroničke pošte: spelicn1@gmail.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su radna vozila i preostala oprema za proizvodni pogon:
Čeoni viličar je potreban za prijenos paleta i finalnog proizvoda unutar proizvodnog pogona;
Kolna vaga je potrebna za mjerenje dostavljenih količina sirovine te mjerenje isporučene robe kako bi se moglo provjeravati isporučuje li se prijavitelju ugovorena količina sječke te kako bi se moglo vršiti mjerenje za potrebe pakiranja proizvoda;
Otkorivač trupaca je potreban za otkoravanje trupaca da se dobije čista sirovina (tvrdo i meko drvo) koja je potrebna za proizvodnju drvnih peleta;
Utovarivač trupaca je potreban za prijenos dostavljenih sirovina (trupaca) i odvod drvene sječke do deponija;
Toplovodni kotao čini sastavni dio linije za peletiranje i bit će ugrađen u novoizgrađeni prostor. Kotao daje toplu vodu za izmjenjivače za horizontalnu tračnu sušaru i bez njega linija ne može funkcionirati;
Rovokopač-utovarivač koji je zbog svoje ekonomičnosti i multifunkcionalnosti, danas najčešće korišteno mehanizirano sredstvo. Služi kao drobilica drva, a koristit će i za utovar sječke, utovar i istovar materijala, a može poslužiti i kao viličar. Prvenstveno je potreban za usitnjavanje trupaca promjera većeg od 50 cm.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
DATUM OBJAVE: 8. svibnja 2017. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29. svibnja 2017. godine do 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Građevinski obrt Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 29. svibnja 2017. godine do 16:00 sati).

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: spelicn1@gmail.com.

Nikola Špelić, vlasnik
Građevinski obrt Špelić

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru najjeftinije ponude
Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE

Scroll to Top